607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Zajęcia prowadzone w ramach czesnego

język angielski przedszkole

Język angielski - Magdalena Kumpiecka

    Nie od dzisiaj wiadomo, że dziecko przyswaja nowy język znacznie szybciej i łatwiej niż dorosły, na co ma wpływ i większa ciekawość świata, i fakt uczenia się jakby instynktownie, bez żadnego wysiłku. Można zauważyć, że u małych dzieci poznawanie obcego języka przebiega tak samo, jak ojczystego, za pomocą obserwacji, słuchania, instynktownego dopasowywania słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Zanim jeszcze dziecko dowie się od rodziców lub innych starszych osób, że nauka jest trudna i męcząca, zdąży wykorzystać naturalne zdolności i opanuje przynajmniej podstawy tego języka, którym zostanie otoczone.

    W przedszkolu „Dzieciątka Jezus” nauka języka angielskiego odbywa się codziennie i prowadzona jest przez wykwalifikowanego nauczyciela – metodyka z wykorzystaniem takich metod, jak:

* TPR - metoda reagowania całym ciałem;

* komunikacyjna - przygotowuje do mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego;

* audiolingwalna - powtarzanie przez dzieci zwrotów, słów lub całych zdań oraz nauka wierszyków i piosenek;

* projektów – samodzielna realizacja zadania przygotowanego przez nauczyciela.

    Treści programowe realizowane są w oparciu o ,,Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" E.Skiba, A.Wieczorek, Warszawa 2003 (numer dopuszczenia MEN DKOS-5002-32/3). Przedszkolaki korzystają z podręczników ,,Cookie and friends A/B/Starter Level", ,,Happy House 2" Oxford University Press, ,,Playtime A/B/C" jak również materiały dodatkowe  - CD, CD ROM, plakaty i karty poglądowe.

 

Język włoski - nauczyciel-metodyk: mgr Magdalena Doboszjęzyk włoski przedszkole wilanów

    Uważamy, że naukę języków obcych warto rozpocząć jak najwcześniej, uczyć mogą się już nawet 2-latki. Dlatego też zajęcia z języka włoskiego odbywają się u nas trzy razy w tygodniu. Podczas zajęć dzieci cały czas są aktywne - nie tylko się uczą, ale także bawią językiem. Daje to naszym maluchom większą satysfakcję z nauki oraz stanowi ogromną do niej motywację.

 

 

 

 

 

 

przedszkole wilanów muzykaRytmika - nauczyciel : mgr Krystyna Barańska

    Dzieci przejawiają wielką potrzebę aktywności muzycznej, dlatego bardzo ważne jest by proces wychowawczy był właściwie zorganizowany i by aktywność i potrzeby dziecka były umiejętnie wykorzystane.

    Na zajęciach umuzykalniających w naszym przedszkolu, nauczycielka dostosowuje program do nauczania i możliwości rozwojowych dzieci w celu optymalnego wykorzystania zdolności muzycznych poszczególnych wychowanków.

Zajęcia z rytmiki odbywają się 2 razy w tygodniu.

 

 

 

 

Taniec towarzyski - Instruktor tańca kategorii „S”: Waldemar WielgoszTaniec towarzyski przedszkole wilanów

      Wiek przedszkolny do najlepszy wiek na rozpoczęcie przygody z tańcem. Dzieci wówczas najszybciej uczą się ruchów i kroków tanecznych. Nauka tańca towarzyskiego od najmłodszych lat przynosi wiele korzyści w przyszłości. Taniec towarzyski zapewnia rozwój na  płaszczyźnie społecznej, fizycznej i emocjonalnej. Dzieci uczą się i rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia. Wiele badań udokumentowało pozytywne efekty, jakie wywierają na rozwój dziecka lekcje tańca. Możemy podzielić te korzyści na następujące grupy: fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Dzieci, które w bardzo młodym wieku uczęszczały na zajęcia o charakterze tanecznym, muzycznym lub teatralnym:

 • osiągają lepsze wyniki w nauce
 • mają zwiększony zakres uwagi
 • z łatwością rozwiązują nietypowe zadania
 • lepiej się przystosowują
 • zachowują się bardziej racjonalnie. 

    Taniec towarzyski to długoterminowa inwestycja w rozwój osobisty i edukacyjny dziecka. Naszą misją jest zaszczepienie pasji do tańca u wszystkich naszych podopiecznych, bez względu na to, czy ich celem jest rekreacja, czy taniec sportowy.

    Zajęcia taneczne mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka poprzez:

 • naukę dyscypliny i pracy w grupie
 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • naukę etykiety
 • rozwój szacunku do siebie i innych
 • poprawę koordynacji i równowagi
 • promowanie kreatywności i wyrażanie siebie
 • ćwiczenia wspomagające rozwój i wzmocnienie mięśni
 • zabawę i dużą porcję radości, jaką dzieci czerpią z udziału w lekcjach tańca

 

,,Garść radości, szczypta złości" - zajęcia z uczuciami i emocjami prowadzone przez przedszkolnego psychologa

Prowadząca: mgr Magdalena Żurawska

Nad prawidłowym rozwojem emocjonalnym i społecznym dzieci czuwa psycholog

Opieka psychologa przedszkolnego obejmuje:
•    prowadzenie obserwacji, badań i działań diagnostycznych dzieci, dotyczących oceny funkcjonowania różnych sfer w celu wspierania rozwoju i określania odpowiednich form pomocy,
•    diagnozę rozwoju psychofizycznego: społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dziecka na prośbę rodziców,
•    rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,  
•    badanie gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki: badanie dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich,  
•    prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wspomagających rozwój (wyznaczone dzieci),
•    współpracę z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych w grupach,  
•    udzielanie indywidualnych konsultacji dla rodziców: porady, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych, propozycje ćwiczeń stymulujących rozwój dziecka,

 

Zajęcia logopedyczne

Prowadząca: Sylwia Turbacz

Zajęcia z logopedą są prowadzone jako:

1/ Indywidualne (odpłatne) zajęcia logopedyczne z dziećmi, które wymagają terapii logopedycznej. Na początku każdego roku logopeda przeprowadza bezpłatne badania przesiewowo-diagnostyczne (badania selekcyjne), w wyniku których każdy rodzic otrzymuje informację na temat swojego dziecka. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, logopeda proponuje terapię bądź kieruje na odpowiednie konsultacje specjalistyczne;
2/ Bezpłatne zajęcia ortofoniczne, które są przewidziane w ramach programu przedszkola dla wszystkich dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Opierają się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, która ma na celu pomoc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów takich jak: sprawność narządów mowy, prawidłowy tor oddechowy, poprawna artykulacja, kompetencje fonologiczne.

Prowadzone z dziećmi ćwiczenia przede wszystkim:

• służą usprawnianiu artykulatorów,
• uczą prawidłowego oddechu (pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, uczenie poprawnego oddechu, zapobieganie utrwalaniu się patologii oddychania u dzieci),
• rozwijają słuch fonematyczny (umiejętność odróżniania dźwięków mowy),
• rozwijają mowę opowieściową,
• uczą budowania dłuższych wypowiedzi,
• kształtują umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
• usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchowo-ruchową

 

,,Zdrowo na sportowo" klub sportowy, sztuki walki, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywysportowe przedszkole wilanów

 

Ruch należy do najbardziej naturalnych i charakterystycznych cech wczesnych faz rozwoju osobowego człowieka. W rozwoju fizycznym u małych dzieci chodzi zatem o wspieranie, pielęgnowanie i zachowanie jego form naturalnych, a także takie kierowanie rozwojem cech motoryki, aby można było rozwijać i kształtować umiejętności ruchowe.
Okres przedszkolny stanowi bardzo dobrą bazę wyjściową i jest dobrym okresem dla prawidłowego kształtowania cech somatycznych i motorycznych. Okres ten należy także do tej fazy rozwojowej, w której ruch i hartowanie organizmu mają znaczący wpływ na zwiększenie odporności na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego.

Ciekawą i interesującą formą ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych w wieku przedszkolnym są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego. Zabawy ruchowe są oparte na prostych formach ruchów motorycznych, takich jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie są oparte na rywalizacji indywidualnej. Gry ruchowe są natomiast wyższą formą zabaw, w której udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo. W profilaktyce wad postawy zarówno zabawy jak i gry ruchowe stanowią niezbędny czynnik w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała u dzieci.

Zajęcia "zdrowo na sportowo" odbywają się 4 razy w tygodniu.

 

Opowieści biblijneprzedszkole wilanow zajęcia

Prowadząca: s. Rossamma

„Bóg  kocha  dzieci” – program religii

Cel  ogólny:
Znajomość i uczenie się podstawowych elementów religii katolickiej i odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia.

Cele  szczegółowe:
•    Przedstawienie Pana Boga jako kogoś, kto nas zna i kocha.
•    Zapoznanie dziecka z historią Bożego Narodzenia i Jego przesłaniem.
•    Zapoznanie dzieci z historią treści i znaczeniem modlitwy pańskiej.
•    Zapoznanie dzieci z osobą Anioła Stróża i budzenie ufności do Niego.
•    Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
•    Ukazanie niedzieli nie tylko jako dnia odpoczynku, ale przede wszystkim jako szczególnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.      
•    Ukazanie dziecku roli księdza: uczenie ufności i życzliwości wobec Kapłanów.
•    Dziecko rozumie Wielki Post jako czas zmiany się na lepsze z pomocą Pana Jezusa.
•    Z radością witamy Pana Jezusa z Jerozolimy (Niedziela Palmowa).
•    Opowiadanie biblijnego wydarzenia zmartwychwstania Pana Jezusa.
•    Dziecko wie, że Maryja jest Matką wszystkich uczniów Pana Jezusa, czyli naszą Matką.         

Środki dydaktyczne: Pismo Święte, ilustracja Pana Jezusa wśród dzieci, obrazki Anioła Stróża, materiały do wykonania ramki, klej, kredki, papier kolorowy, rysunki z kwiatami, obraz Maryi, plakaty, audiokasety.
Metody:
Opowiadanie, rozmowa kierowana, techniki plastyczne, rysunki, zabawy, obrazki, plakaty, wiersze, piosenki, inscenizacja, ćwiczenie gestów, puzzle, układanka literowa, odwiedzanie  Pana Jezusa w kościele, modlitewne uczestnictwo we Mszy Świętej.
Program religii jest dostosowany do każdej grupy wiekowej.

Codzienne prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej