607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Wilanów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA „DZIECIĄTKA JEZUS”

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola

Zatwierdzonego przez o. dr Kazimierza M. Lorka w dniu 7.12.2017 r.

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 7 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie. Do klubu dziecięcego przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok i 6 m-cy.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 18.00.
 3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godz. 8.15 i odbierania w godzinach 13.00 – 18.00. Odbiór dziecka w godzinach późniejszych niż te wyznaczone w wybranym pakiecie skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat z godnie z cennikiem.
 4. Spóźnienie lub nieobecność dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.00.
 5. Nieodebranie dziecka do godziny 18.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
 6. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
 7. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków.
 8. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim.
 9. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy   z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 10. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 11. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 12. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 13. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swojego jedzenia (bułki, ciasteczka, itp.).
 14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 15. Rodzice mają prawo do:
 • poznania treści statutu przedszkola,
 • pełnej informacji dotyczącej dziecka,
 • kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów,
 • uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 1. Rodzice zobowiązani są do:
 • respektowania zapisów statutu przedszkola,
 • punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
 • wprowadzania dziecka do sali dydaktycznej i przekazywania go nauczycielowi,
 • regularnego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 5 każdego miesiąca, płatne z góry przez 12 miesięcy, w okresie wakacji (lipiec, sierpień) czesne obniżone o 10 %,
 • informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka, potwierdzenia przez lekarza stosowania zalecanych diet,
 • niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka,
 • zgłaszania na piśmie do dyrektora lub sekretarza wszystkich zmian w korzystaniu z przedszkola przed rozpoczęciem następnego miesiąca którego ma dotyczyć zmiana,
 • przestrzegania ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych z nauczycielami i specjalistami,
 • zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz przekazywanych drogą mailową.
 1. Rekrutacja dzieci:
 • okres rekrutacji na następny rok szkolny dla dzieci uczęszczających do przedszkola ,,Dzieciątka Jezus” trwa do 30 marca.
 • o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor
 • dyrektor może powołać komisję rekrutacyjną, która może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.